มุมงานบริหารงานบุคคล
การเดินทางไปราชการ
21 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเดินทางไปราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกันสังคมน่ารู้
16 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกันสังคมน่ารู้ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรม
8 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สิทธิประกันสังคมที่คนทำงานรู้
2 กันยายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สิทธิประกันสังคมที่คนทำงานรู้ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563
4 สิงหาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
24 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
19 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
16 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การพัฒนาบุคลากร
4 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
วันลาของ พนักงานส่วนท้องถิ่น
15 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วันลาของ พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศประเมินผลการปฏิบัติงาน2562
1 เมษายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประเมินผลการปฏิบัติงาน2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ กำหนดลักษณะงานการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
23 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ กำหนดลักษณะงานการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
8 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลคะแนนการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
3 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลคะแนนการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
28 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
28 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
8 สิงหาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
18 กรกฎาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
14 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ