กองคลัง
 • นางสาววรรณี พืชภูมิ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางอรุณี คงไข่ศรี

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • (ว่าง)

  เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

 • นางสาววิภารัตน์ สุขแก้ว

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวลัดดาวัลย์ พรหมศิลป์

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • (ว่าง)

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวพรนภา นิวงษา

  คนงาน

 • นางสาวอรอุมา แก้วส่ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวถิรนันท์ นาคฤทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสำราญศักดิ์ แก้วเจริญ

  คนงาน