สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นายกฤตติศักดิ์ แก้วเจริญ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

 • นายดำรงเกียรติ ยี่สุ่น

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

 • นางสุจิตรา รัตนวงศ์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

 • นายนิกร คล้ายทองคำ

  ส.อบต.หมู่ที่ 4

 • นายธวัช คงกุลทอง

  ส.อบต.หมู่ที่ 5

 • นายอุเทนร์ พูลเงิน

  ส.อบต.หมู่ที่ 6

 • นายเกรียงศักดิ์ พลพิชัย

  ส.อบต.หมู่ที่ 7

 • นางสาวราตรี หลอดศิลป์

  ส.อบต.หมู่ที่ 8

 • นายสุวรรณ ขุนทอง

  ส.อบต.หมู่ที่ 9

 • นายสุปัญญา นิลอุปถัม

  ส.อบต.หมู่ที่ 10