สำนักปลัด
 • (ว่าง)

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวณธชกร ขาวเข้ม

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายสุวัฒน์ พัฒศรีเรือง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวสุชานาฎ อ่องบุญ

  นักวิชาการศึกษา

 • นายนรินทร์ นิยมแก้ว

  นิติกร

 • นางประภัสสร อนุกูล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางหฤทัย สั้นดำ

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นายประเสริฐ สม้อ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวสุพรรษา เกตุแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางอ่อนกมล เอี่ยมคล้าย

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางนฤมล โมระมัต

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางนฤมล ชัยสงคราม

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสุพรรษา พัฒศรีเรือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสมบูรณ์ บัวน้อย

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายจำรัส อนันทกาญจน์

  ยาม

 • นายธีรศักดิ์ ชาติทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายเอกพจน์ จรเปลี่ยว

  คนสวน

 • นางวรรณี สมบัติ

  คนงาน

 • นายศุภวัฒน์ อำนาจเจริญชัย

  คนงาน

 • นายปฎิวัตร จรเปลี่ยว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมยศ ศิริรัตย์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายนิรัตน์ รัตนจันทร์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายโยธิน นิลอุปถัมภ์

  ภารโรง

 • นายวิเชียร เมืองโมน

  คนงานประจำรถขยะ