ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง
  • นางกัญญา ชูเจริญ

    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง

  • นางสาวกาญจนา บุญคง

    ผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวจุรีพร ธรฤทธิ์

    ผู้ดูแลเด็ก