กองช่าง
 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายพิชิต หนูคง

  เจ้าพนักงานการประปา

 • นายปิยวัฒน์ นาควงค์

  นายช่างโยธา

 • ว่าง

  นายช่างไฟฟ้า

 • -ว่าง-

  นายช่างสำรวจ

 • นายศุภชัย ขวัญเกลื่อน

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

 • นายวินัย หนูทองแก้ว

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายดิลก ชูโชติ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นางสาวกมลศรี นวมสนธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายประวิทย์ ทิพย์ลาย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 • นายสุพจน์ ชัยสุุวรรณ์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายเศวต จองศักดิ์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายโกวิทย์ จันทร์มณี

  พนักงานผลิตน้ำประปา