ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย
  • นางสาวพันทิพา นามสนธิ์

    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย

  • นางสาวพัชนี คงกุลทอง

    ผู้ดูแลเด็ก

  • นางอาภรณ์ หล่อพันธ์

    ผู้ดูแลเด็ก