ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น
  • นางสาวชญานันท์ กุลน้อย

    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น

  • นางสาวอุมาพร ศรีคง

    ผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวปิยวรรณ สวัสดิ์วงค์

    ผู้ดูแลเด็ก