คณะผู้บริหาร
 • นายภาคภูมิ ติณพันธ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (โทร:087-2650840)

 • นายกฤษฎา ถิ่นสะท้อน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (081-0810169)

 • นายรหงษ์ คงสกูล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (091-3250168)

 • นายวสันต์ ศรีน้อย

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (061-2203874)