ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม
  • ว่าที่ร้อยตรีหญิง จันทิมา นวลปาน

    รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม

  • กัญญาณัฐ โพธิ์หิรัณ

    ผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวอัมรา แผ่นศิลา

    ผู้ดูแลเด็ก