ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
29 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 ธันวาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
17 พฤศจิกายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
16 พฤศจิกายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างแประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
16 พฤศจิกายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลสำรวจความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
28 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลสำรวจความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
28 มิถุนายน 2560

0


คำสั่ง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เอกสารแนบ
มาตรการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ/มาตรการทางวินัย ของบุคลากร
28 มิถุนายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ/มาตรการทางวินัย ของบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน
9 พฤษภาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
17 พฤศจิกายน 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
19 พฤศจิกายน 2557

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
28 มีนาคม 2554

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
30 พฤศจิกายน 544

0


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   (คลิกที่นี้มีเอกสารแนบประกาศ)

บทความการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน   (คลิ้กที่นี้มีเอกสารแนบประกาศ)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : ช่องทางใช้สิทธิของประชาชน  (คลิ้กที่นี้มีเอกสารแนบประกาศ)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : สิทธิการรับรู้ของประชาชน     (คลิ้กที่นี้มีเอกสารแนบประกาศ)

เอกสารแนบ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
30 พฤศจิกายน 544

0


เอกสารแนบ