ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

ซื้อพร้อมงานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านนาโหนด หมู่ที่ 3 บ้านคชาธาร ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-10

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

จ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การแข่งขันและของรางวัลต่างๆ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่วัยต้านยาเสพติดตำบลป่าร่อน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลายดาน หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๕ ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-17

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-14

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๔-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-11

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-10

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาน้อย - วังไผ่ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-10

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-12

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

จ้างเช็คซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ สีดำ กร 2426 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-11