รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
30 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) พ.ศ.2564
30 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) พ.ศ.2563
30 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) พ.ศ.2562
7 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) พ.ศ.2561
4 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) พ.ศ.2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ