มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ประจำปี 2564
14 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
10 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผ่นพับ การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
8 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผ่นพับ การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.สินปุน
5 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบต.สินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปี 2561
4 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปี 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
3 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริจ ประจำปี 2561-2563
10 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริจ ประจำปี 2561-2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2560
28 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2560 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
28 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
25 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
3 ตุลาคม 2559

0


รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

เอกสารแนบ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
19 พฤศจิกายน 2557

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ อบต.สินปุน(2558-2560)
1 ตุลาคม 2557

0


แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ อบต.สินปุน(2558-2560)

เอกสารแนบ