รายงานทางการคลัง
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
21 พฤศจิกายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
5 ตุลาคม 2566

0


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำ ปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

                               องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

เอกสารแนบ
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน
10 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
19 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
7 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564
29 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564
29 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2563
30 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
30 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
27 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
30 กันยายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบ
15 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
15 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
17 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
10 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ