หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

268


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

273


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
30 พฤศจิกายน 542

278


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ