ควบคุมภายใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 ธันวาคม 2563

258


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24 ธันวาคม 2562

252


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
22 เมษายน 2562

310


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
22 เมษายน 2562

325


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการขอร้องเรียนการทุจริต
22 เมษายน 2562

367


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการขอร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
27 ธันวาคม 2561

317


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
27 ธันวาคม 2561

317


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 ธันวาคม 2561

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (หน่วยงานของรัฐ)ประจำปีงบประมาณ 2561
12 พฤศจิกายน 2561

334


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยงานราชการ (หน่วยงานของรัฐ) ประจำปี พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
12 พฤศจิกายน 2561

322


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์ฏารบริหารส่วนตำสินปุน
6 พฤศจิกายน 2561

357


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์ฏารบริหารส่วนตำสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
19 ตุลาคม 2561

320


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 5
18 ตุลาคม 2561

227


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 5 ได้ที่นี่
รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (สำนักปลัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561
16 ตุลาคม 2561

319


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (สำนักปลัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.สินปุน เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ
10 ตุลาคม 2561

321


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการจัดวางระเบียบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
31 ตุลาคม 2560

393


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการจัดวางระเบียบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ควบคุมภายใน 2559
27 ตุลาคม 2559

500


ควบคุมภายใน 2559

เอกสารแนบ