ระบบสารสนเทศฯ
ทะเบียนประวัติ
8 พฤศจิกายน 2559

507


ทะเบียนประวัติ

เอกสารแนบ
ข้อมูลบุคลากร
3 พฤศจิกายน 2559

548


- คณะผู้บริหาร                       จำนวน 4 คน

- สมาชิกสภา อบต.                จำนวน 18 คน

- พนักงานส่วนตำบล              จำนวน 23  คน

- พนักงานจ้าง                        จำนวน 23คน

ข้อมูลอัตรากำลัง
3 พฤศจิกายน 2559

516


- พนักงานส่วนตำบล

              ตามกรอบ         28 จำนวน

              มีคนครอง          23 จำนวน

-พนักงานจ้าง

              ตามกรอบ         26 จำนวน

              มีคนครอง          23 จำนวน

สมรรถนะหลัก
3 พฤศจิกายน 2559

559


สมรรถนะหลัก

เอกสารแนบ
สมรรถนะผู้บริหาร
3 พฤศจิกายน 2559

516


สมรรถนะผู้บริหาร

เอกสารแนบ
สมรรถนะประจำสายงาน
3 พฤศจิกายน 2559

472


สมรรถนะประจำสายงาน

เอกสารแนบ