แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
28 พฤษภาคม 2564

305


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
27 กันยายน 2560

528


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
1 มิถุนายน 2560

560


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)
8 เมษายน 2559

486


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)
8 เมษายน 2559

492


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง ๓ ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของ อบต.
8 เมษายน 2559

448


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของ อบต. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดส่วนราชการของ อบต.สินปุน
8 เมษายน 2559

474


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดส่วนราชการของ อบต.สินปุน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
8 เมษายน 2559

542


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563
30 พฤศจิกายน 542

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ