วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน 10 ประการ
6 กุมภาพันธ์ 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน 10 ประการ ได้ที่นี่
วิสัยทัศน์การพัฒนา
30 พฤศจิกายน 542

0


 
  “ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน   เป็นเมืองน่าอยู่    ด้วยการบริหารจัดการที่ดี
 
คนมีความรู้คู่คุณธรรม    ก้าวนำด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี     มีความร่วมมือทุก 
       
ภาคทุกส่วนของสังคม     ครอบครัวมีความอบอุ่น    ชุมชนเข้มแข็ง”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

0


    1.สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล
    2.จัดให้มีน้ำ  อุปโภค  บริโภค อย่างทั่วถึง
    3.พัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง  ให้สะดวกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ให้มั่นคง
    4.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ลดอบายมุข
    5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สู่การบริหารจัดการที่ดี ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
    6.ส่งเสริมสุขภาพกาย  และจิตใจทุกเพศ วัย อย่างทั่วถึง
    7.กำจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล มลพิษ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
30 พฤศจิกายน 542

0


    1.เศรษฐกิจเติบโตสมดุล
    2.มีน้ำ อุปโภค บริโภคทั่วถึง
    3.การคมนาคมสะดวกโครงสร้างพื้นฐานมั่นคง
    4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมสันติสุข
    5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ( Good  Governance )
    6.ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพดี
    7.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  อนุรักษ์ต้นน้ำ  วังโตนและ หานอ่างทอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์