การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
โครงการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
7 มีนาคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
27 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติ Dos & Donts
23 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ