จดหมายข่าวสาร
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559
15 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
28 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้ายและอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565
10 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้ายและอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
1 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลสินปุน หมู่ที่ 10 บ้านโคกตะไคร้
30 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ม.10 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รับมอบมังคุดจากตัวแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร)
13 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รับมอบมังคุดจากตัวแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564 เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
23 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564 เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
2 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปี 2564
25 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
16 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564
1 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563
11 กันยายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ