ข้อมูลพื้นฐาน
จำนวนหมู่บ้านและประชากร
17 ธันวาคม 2561

0


จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน มีจำนวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน คือ
 ( แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน
(หลัง)

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

1

บ้านโคกมะม่วง

656

639

1295

377

2

บ้านกันหลา

259

285

544

165

3

บ้านบางไผ่

316

329

645

205

4

บ้านควนมหาชัย

288

264

552

214

5

บ้านเมรัย

374

364

738

218

6

บ้านปลายคลอง

396

411

807

304

7

บ้านคลองน้ำเย็น

534

552

1,086

377

8

บ้านควนนิยม

358

383

741

415

9

บ้านเพชรเขาค่าย

362

341

703

238

10

บ้านโคกตะไคร้

149

155

304

88

  รวม 3,692 3,723 7,415    2,601

 

ที่มา:ฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอพระแสง หมายเหตุข้อมูล ณ  31 พฤษภาคม 2562      

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่  1-10  
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,370 คน แยกเป็นชาย 3,692 คน หญิง 3,723 คน ทั้งหมด 2,601 ครัวเรือน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  108.38 คนต่อตารางกิโลเมตร
จำนวนพื้นที่ทำการเกษตร  ประมาณ  35,000 ไร่  โดยสภาพดินเป็นร่วนปนทราย  ดินเหนียว
สภาพทั่วไป
30 พฤศจิกายน 542

0


    ที่ตั้ง

       องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอพระแสง 
และห่างจากที่ว่าการอำเภอ  ประมาณ 6 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4110 
พระแสง – ทุ่งใหญ่ ถนนเทศบาลย่านดินแดง -บ้านเมรัย และถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 405 (บ้านเมรัย-โตรม) 
ปรากฏตามแผนที่ด้านหน้าห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประมาณ  90  กิโลเมตร    และห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ  971  กิโลเมตร

   เนื้อที่
       องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  มีเนื้อที่ 68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,500ไร่ โดยพื้นที่บางส่วนประมาณ 625 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนคลองสินปุน

สภาพทางสังคม
30 พฤศจิกายน 542

0


    การศึกษา
             -  โรงเรียนประถมศึกษา  5  แห่ง
             -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   2  แห่ง
             -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     4  แห่ง
    สถาบันและองค์กรทางศาสนา
             -  วัด      3  แห่ง
             -  สำนักสงฆ์     1  แห่ง
    สาธารณสุข
             -   สถานีอานามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2  แห่ง
             -   อัตราการมีส้วมราดน้ำ   ร้อยละ    100
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            -  ป้อมตำรวจ 2  แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


   อาชีพ
        -  เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาชีพเกษตรกร คือ ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้
        -  อุตสาหกรรม
        -   มีโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ 1 แห่ง
        -   มีโรงงานรับซื้อปาล์มและขยายพันธ์ปาล์มขนาดเล็ก 1  แห่ง
        -   มีโรงงานอุตสาหกรรม (ผลิตจักรรีดยาง)  1  แห่ง
   หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
        -   ธนาคาร    -  แห่ง
        -   โรงแรม    1  แห่ง
        -   ปั๊มน้ำมัน   4  แห่ง
        -   สถานที่เพาะขยายพันธ์ปาล์มขนาดเล็ก 1 แห่ง
        -   โรงงานอุตสาหกรรม    2  แห่ง

อาณาเขตอบต.
30 พฤศจิกายน 542

0


    อาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง

ทิศเหนือ      ติดต่อตำบลอิปัน     อำเภอพระแสงและตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้      ติดต่อตำบลสินเจริญ  อำเภอพระแสง    และตำบลไทรทอง   อำเภอชัยบุรี
ทิศตะวันออก       ติดต่อแม่น้ำตาปี  -  ตำบลคลองฉนวน  อำเภอเวียงสระ   
ทิศตะวันตก          ติดต่อตำบลอิปัน     และตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

ลักษณะภูมิประเทศ
30 พฤศจิกายน 542

0


        สภาพโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน     เป็นลูกคลื่นลอดลาดถึงพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ในระดับความสูงจากน้ำทะเล80  เมตรและ40  เมตร ลาดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ลงมายังทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดแม่น้ำตาปี    ซึ่งแบ่งเขตกับตำบลคลองฉนวน   อำเภอเวียงสระ  แต่พื้นที่ริมน้ำตาปีมีลักษณะเป็นคันดินกั้น ในระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 53 เมตร ไปจรดคลองอิปันทางด้านทิศเหนือ ซึ่งแบ่งเขตตำบลอิปันอำเภอพระแสง จึงทำให้มีลักษณะเป็นท้องกะทะ    ดังนั้นสภาพพื้นที่จึงเหมาะสำหรับการทำนาในที่ลุ่มและปลูกพืชสวนพืชไร่  เช่น กาแฟ  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  ผลไม้ต่าง ๆ  ในที่ดอน

การบริการพื้นฐาน
30 พฤศจิกายน 542

0


ด้านคมนาคม
        -  ทางหลวงชนบท                            2  สาย
        -  ถนนลาดยางจำนวน                     13  สาย
        -  ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  73 สาย
การโทรคมนาคมด้านการติดต่อสื่อสาร
        -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    1  แห่ง
        - ระบบเครือข่ายสัญญานโทรศัพท์ครอบครุมพื้นที
        -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล   -  แห่ง
        - ไปรษณีย์อำเภอพระแสง
การไฟฟ้า
        -  มีโครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าทุกหมู่บ้านปัจจุบันประชากรใช้ไฟฟ้า   98 %
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  - แม่น้ำตาปี    1  สาย
        -  คลองอิปัน 1  สาย
        -  คลองกันหลา    1  สาย
        -  คลองหินปวน    1  สาย
        -  คลองห้วยลึก 1  สาย
        -  ลำห้วย 18 สาย
        -  บึง                   4  สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     -  ฝายน้ำล้น           6  แห่ง
     -  บ่อน้ำตื้น         102  แห่ง
     -  บ่อบาดาล         12  แห่ง
     -  ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล  ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ม.6,  ม.8
     -  ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล  ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร  จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ม.2, ม.3 ,ม.6,ม.7 (2 แห่ง), ม.9
     -  ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ม.1, ม.4 (ม.4 -ครอบคลุม ม.3  บางส่วน) 
     -  ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ม.5 (ครอบคลุม ม.5, ม. 6, ม.8, ม.10และม.4 บางส่วน-ซอยสามพี่น้อง)
ข้อมูลอื่น ๆ
30 พฤศจิกายน 542

0


    ทรัพยากรธรรมชาติ
        -  ป่าไม้เขาค่าย    หมู่ที่  7, 9,ป่าห้วยแม่ชี หมู่ที่    7
        -  ป่าชุมชน ,  ป่าอนุรักษ์   หมู่ที่   9
     มวลชนจัดตั้ง
        -  ลูกเสือชาวบ้าน  2   รุ่น    จำนวน   219   คน
        -  ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น จำนวน 80  คน
        -  สมาชิกอาสาสมัครักษาความสงบประจำหมู่บ้าน (สรบ.)  1  รุ่น  จำนวน  70  คน
        -  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันพัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) จำนวน 3 รุ่น  จำนวน  290  คน
    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
       
1. อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง
       2. ฝ่ายน้ำล้น 6 แห่ง
       3. สระน้ำ 7 แห่ง
       4. บ่อน้ำดิน 25 แห่ง
       5. บ่อบาดาล 12 แห่ง