มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
5 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล่อสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
5 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
5 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
5 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
5 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินัจ
5 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินัจ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหาร
5 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหาร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
5 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ