รางวัลและผลงาน อบต.สินปุน
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA
9 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2561
26 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2561 ได้ที่นี่