ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค อบต.สินปุน
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
30 พฤษภาคม 2561

0


จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ อบต.สินปุน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ อบต.สินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ