ข้อบัญญัติ ระเบียบ อบต.สินปุน
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2566
15 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ว่าด้วย การใช้อาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน พ.ศ.2565
27 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ว่าด้วย การใช้อาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ว่าด้วย การบริหารจัดการเครื่องทำน้ำดื่มประจำตำบลสินปุน พ.ศ.2565
27 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ว่าด้วย การบริหารจัดการเครื่องทำน้ำดื่มประจำตำบลสินปุน พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง การเก็บค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2552
5 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง การเก็บค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2552 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24 พฤษภาคม 2561

0


ข้อบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติการเก็บค่าน้ำประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
24 พฤษภาคม 2561

0


ข้อบัญญัติการเก็บค่าน้ำประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
24 พฤษภาคม 2561

0


ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
24 พฤษภาคม 2561

0


ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เอกสารแนบ
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พ.ศ.2559
17 กรกฎาคม 2560

0


ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พ.ศ.2559

เอกสารแนบ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่