การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญติ อบต.สินปุน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
30 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยตลาด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
29 มีนาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ