รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
30 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ( 1 ต.ค. 66 - 31 มีนาคม 2567)
30 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
30 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
5 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
28 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
15 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ