ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
11
31 พฤษภาคม 2567

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

            ด้วย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน