ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี 2567
437
23 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูตาล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา