ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
420
25 มกราคม 2567

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2567 ซึ่งในโครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนคร  สุราษฎร์ธานี