ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566
565
6 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสินปุน