ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๒๖๑๐๒-๓ Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ศูนย์ดำรงธรรม อบต.สินปุน
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค อบต.สินปุน
  รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
  ข้อบัญญัติ ระเบียบ อบต.สินปุน
  รางวัลและผลงาน อบต.สินปุน
  กิจการสภา
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  การป้องกันการทุจริต
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  จดหมายข่าวสาร
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ติดต่อ อบต.
 
แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การจัดการองค์ความรู้
  ระบบสารสนเทศฯ
  ควบคุมภายใน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
  คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2563
  คู่มือแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  E-Service
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ อบต.สินปุน
 
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
  รายงานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ : ITA
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายไตรมาส)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ อบต.สินปุน
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์ อบต.สินปุน
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มาติดต่อ/ขอรับบริการ ณ จุดบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
 
 
การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญติ
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕
 
 
นายภาคภูมิ ติณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เบอร์โทรศัพท์ 087-265-0840
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสินปุน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน พ.ศ.2566 (ดู : 22)
ฐานข้อมูลคนพิการที่เป็นปัจจุบัน (ดู : 35)
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน (ดู : 68)
16 พ.ค - 15 ส.ค 2566 คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ปิดน้ำแดง"2566 (ดู : 83)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 46)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดู : 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) (ดู : 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ เครื่อง (ดู : 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายนอกอาคารเรียน งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดู : 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายนอกอาคารเรียน งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ดู : 1)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
 
 
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2566 ณ เขื่อนน้ำล้นคลองหินปวน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันสตรีตำบลสินปุน ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายภาคภูมิ ติณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สินปุน เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการพัฒนาความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การจ้างงานคนพิการทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวสารการรับสมัครงาน
   
   
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน คลิ๊กที่นี่

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ อบต.สินปุน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
ของราชการ
อบต.สินปุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๑๐
โทรศัพท์ : 077 326 103 โทรสาร : 077 326 103
E-mail Address : saraban_06841608@dla.go.th
Copyright © 2016. www.sinpun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs