รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.สินปุน

ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.สินปุน
Email : sinpun1@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-7732-6103

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระบบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล
- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจาก ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่างๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 
- การจัดสวัสดิการตามระเบียบสำนักนายกฯ การจัดทำแผนงานสวัสดิการ อบต. เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การดำเนินการด้านวินัยและการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
- การจัดทำแผนกลยุทธ์ของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกรณีอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักษาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สอดคล้องกับประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพองค์กร
-การดำเนินการด้านฝีกอบรม

จากคุณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ e-mail
เรื่อง
เวลา