ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๒๖๑๐๒-๓ Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ศูนย์ดำรงธรรม อบต.สินปุน
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค อบต.สินปุน
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  ข้อบัญญัติ ระเบียบ อบต.สินปุน
  รางวัลและผลงาน อบต.สินปุน
  ติดต่อ อบต.
 
แผนงาน  
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือสำหรับประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  ระบบสารสนเทศฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  ควบคุมภายใน
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
  รายงานผลการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์ อบต.สินปุน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕
 
 
นายภาคภูมิ ติณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสินปุน
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 28)
วิธีป้องกันโรคมือเท้าปาก (ดู : 14)
ความรู้เรื่อง โรควัณโรคและวีธีการป้องกัน (ดู : 11)
ประกาศ ผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง (ดู : 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) (ดู : 65)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 20)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสร้างสิ่งสาธารณูปโภคของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 24)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปาบ้านกันหลา หมู่ที่2 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 48)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 1/2561 (ดู : 40)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สินปุน จำนวน 4 โครงการ (ดู : 53)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
 
 
อบต.สินปุนเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน อ.พระแสง ประจำปี 61
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค มือ เท้า ปาก) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฏาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกป่าชุมชน ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การแข่งขัน กีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด (สินปุนสัมพันธ์) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.สินปุนจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับการตรวจประเมินในระดับพื้นที่
สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริม สืบสาน
และอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ
ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แปลงเรียนรู้ต้นแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพปาล์มน้ำมันนำร่อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าการเกษตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมศิลปพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๖๐
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสร้างจิตสำนึกในการ
ทิ้งขยะประจำปีงบประมาณ 2559
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวสารการรับสมัครงาน
   
  หนังสือสั่งการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี
   
 
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เลขที่ ๑๗ หมู่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๒๖๑๐๒-๓ โทรสาร : ๐๗๗-๓๒๖๑๐๓
Copyright © 2016. www.sinpun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs